Nieuws

Het bestuur van supportersvereniging FeanFan nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022.
 
Datum:                 Dinsdag 15 november 2022
Tijdstip:                19.30 uur
Locatie:                Omloop Zuid in het Abe Lenstra stadion (bereikbaar via ingang Sportstad).

AGENDA
1.    Opening
2.    Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering 18 november 2021
De notulen van deze vergadering kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via info@feanfan.nl.
3.    Bestuursverslag seizoen 2021-2022
Met het bestuursverslag informeert het bestuur de leden over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in het seizoen 2021-2022. Tijdens de vergadering geeft het bestuur een toelichting op het bestuursverslag. Indien u voorafgaand aan de vergadering over dit verslag wilt beschikken, kunt u dit opvragen bij de secretaris via info@feanfan.nl.
4.    Verslag kascommissie en benoemen kascommissie seizoen 2022-2023
5.    Besluit tot verlenen van decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
6.    Benoeming nieuwe bestuursleden
Het bestuur draagt Peter Feiken voor als nieuw bestuurslid.
7.    Rooster van aftreden bestuursleden
8.    Rondvraag
9.    Sluiting

Mededeling voor donateurs van de vereniging:
U bent ook van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering, maar u heeft geen stemrecht in de vergadering!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van FeanFan